Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab indkalder ansøgninger til følgende tre legater:


Inge Lehmanns Legat af 1983

Legatet skal fortrinsvis anvendes til længerevarende forskningsophold eller videregående forskningsuddannelse i udlandet for forskere på ph.d.-niveau. Ph.d.-studerende kan kun komme i betragtning i tilfælde af særlige omstændigheder omkring udlandsopholdet, primært i form af begrundede ekstraordinære projektomkostninger. I praksis gives legat ikke til et obligatorisk eksternt forskningsophold som led i ph.d.-uddannelsen (såkaldt miljøskifte). Legatet tildeles (1) forskere inden for geofysik - primært til studier af jordens indre og dens overfladelag - eller (2) forskere inden for empirisk psykologi. Ansøgning skal dreje sig om et forskningsprojekt, der specifikt kan udføres ved udlandsopholdet.

Cayx-Legatet

Legatet gives til humanistiske studier i Frankrig. Ansøgere bør have et godt kendskab til fransk og i studium/forskning have fokus på emner eller områder, der relaterer sig til Frankrig. I 2017 støtter legatet færdiguddannede kandidater.

Ragna Rask-Nielsens Grundforskningsfond

Fonden støtter (1) videnskabelig grundforskning af enhver art (2) Cellebiologisk grundforskning, specielt i relation til leukæmi- og cancerforskning. Der gøres opmærksom på, at ansøgninger fra kandidat- og ph.d.-studerende ikke vil blive imødekommet, og at der endvidere kan søges støtte til frikøb ifm. færdiggørelse af et grundvidenskabeligt forskningsprojekt. Der kan søges legatportioner af typisk 10.000 – 40.000 kr. til forskningsophold ved andre forskningsinstitutioner.

Fælles ansøgningsskema findes ved at klikke HER.