Med godkendelse fra Civilretsdirektoratet fusioneres fondene Niels Bohr Legatet, Emil Herborgs Legat til unge, danske, ubemidlede Naturvidenskabsmænd, Mag.art. Marcus Lorenzens Legat og Ole Rømer Fondet og med Niels Bohr Legatet som den fortsættende fond, der samtidig ændrer navn til Niels Bohr Fondet. 

Fondene fusioneres med virkning fra den 1. januar 2005.

CVR-nr. 11 59 16 39

§ 1

Fondens navn er Niels Bohr Fondet.
Fondens hjemsted er Københavns kommune.

§ 2

Fondens formål er at videreføre formålene fra de fusionerede fonde. De enkelte formål tilgodeses med et beløb af fondens årlige dispositionsbeløb, jf. § 7, der udregnes i forhold til kapitalernes størrelse på sammenlægningstidspunktet, jf. § 3:

Niels Bohr Legatet – at støtte sådanne formål, der falder ind under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs virkeområde.

Emil Herborgs Legat til unge, danske, ubemidlede Naturvidenskabsmænd – at yde støtte til unge, danske, ubemidlede videnskabsmænd. Ingen legatmodtager må ved første tildeling være fyldt 30 år.

Mag.art. Marcus Lorenzens Legat – at yde støtte til fremme af studiet af dansk sprog og studiet af den danske flora, derunder understøttelse til udgivelse af betydeligere videnskabelige arbejder på disse områder.

Ole Rømer Fondet – at yde støtte til danske videnskabsmænd, der fortrinsvis forsker inden for fagområder med tilknytning til Ole Rømers videnskabelige indsats (astronomi, geodæsi og fysik), f.eks. ved bidrag til rejser med videnskabeligt formål.

§ 3 

Fondens aktiver andrager ved fondens oprettelse den 1. januar 2005 kr. 3.858.155, hvoraf de bundne aktiver andrager kr. 3.705.477 og foreligger i form af værdipapirer til kursværdi kr. 3.704.467 og kontant kr. 1.010. Fondens frie aktiver andrager kr. 152.678. 

Fonden er stiftet ved fusion af følgende fonde:

Niels Bohr Legatet, bunden kapital kr. 2.544.785
Mag.art. Marcus Lorenzens Legat, bunden kapital kr. 605.620
Emil Herborgs Legat, bunden kapital kr. 450.459
Ole Rømer Fondet, bunden kapital kr. 104.613

§ 4

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Præsidenten, sekretæren og kassekommissionens formand for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab er faste medlemmer af fondens bestyrelse, så længe de virker i de respektive stillinger.

Derudover vælges 2 medlemmer fra Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs humanistiske klasse og naturvidenskabelige klasse. Disse medlemmer vælges til fondens bestyrelse for en periode på 4 år. Genvalg kan finde sted én gang. Ingen kan vælges efter sit fyldte 70. år. Hvis et bestyrelsesmedlem i sin valgperiode fylder 70 år, skal vedkommende udtræde af bestyrelsen med udgangen af det pågældende kalenderår.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand.

Fonden tegnes af formanden og endnu et medlem af bestyrelsen.

§ 5

Fondens kapital placeres i værdipapirer m.v. i overensstemmelse med de af Justitsministeriet fastsatte regler herom.

Fondens bundne aktiver placeres i en af bestyrelsen valgt og af Justitsministeriet godkendt forvaltningsafdeling.

§ 6

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning skal bestyrelsen have udarbejdet regnskab over fondens indtægter og udgifter, herunder med en status. Regnskabet revideres efter reglerne i fondsloven.

§ 7

Årets indtægter, med tillæg af eventuel overførsel fra sidste regnskabsår og efter fradrag af administrationsomkostninger og et eventuelt konsolideringsbeløb til den bundne kapital, uddeles af bestyrelsen til de i § 2 anførte formål. Det i bestemmelsen nævnte dispositionsbeløb forstås som årets indtægter med fradrag af årets udgifter og med tillæg af overførsel fra sidste regnskabsår. 

Til konsolidering af den bundne kapital kan bestyrelsen henlægge et beløb, svarende til 25% af det i regnskabsåret anvendte beløb til uddelinger, dog maksimalt et beløb svarende til 25% af årets nettoindtægter (ordinære rente- og udbytteindtægter med fradrag af ordinære driftsudgifter).

§ 8

For det tilfælde, at fondens formål ikke længere kan tilgodeses, eller indtægterne ikke er tilstrækkelige til at opfylde formålet, kan bestyrelsen efter tilladelse fra fondsmyndigheden anvende den bundne kapital til formålet eller søge fonden sammenlagt med en anden fond med et tilsvarende formål.

København, den 19/8-2005

Bestyrelsen for Niels Bohr Fondet:
Tom Fenchel, præsident
Henrik Breuning-Madsen, sekretær
Peder Jørgen Pedersen, formand for kassekommissionen
Olaf Olsen
Morten Søndergaard