Danmark har siden oprettelsen i 1931 været repræsenteret ved Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i den internationale paraplyorganisation ICSU, International Council for Science (NGO), og de tilhørende 31 faglige internationale unioner – sammen med 140 andre nationer, herunder de øvrige nordiske lande.

ICSU’s vision er, at videnskab bruges til gavn for alle i verden, at der er lige adgang til videnskabelig information, og at videnskabelig indsigt bruges effektivt i samfundsudviklingen. ICSU er en global organisation, som igangsætter og koordinerer videnskabelige initiativer og aktivt tager politiske initiativer for at virkeliggøre sin vision.

ICSU arbejder målrettet mod at:

  • Styrke det internationale videnskabelige samarbejde.

ICSU’s faglige bredde har gjort det muligt at igangsætte brede tværvidenskabelige initiativer til forskning i det globale miljø, naturkatastrofer, økosystemer, oceanerne, polarområder, verdensrummet og solsystemet. Nye områder vil muligvis omfatte helbred i urbane samfund samt samspillet mellem mennesker og økosystemer.

  • Integrere videnskabelig indsigt i internationale politiske processer.

ICSU arbejder for at videnskabelig indsigt integreres i de internationale politiske processer, og at politiske beslutninger tager videnskabelig viden i betragtning samt understøtter yderligere videnskabelig udvikling. ICSU fremmer derfor dialog og vidensdeling mellem det videnskabelige samfund, politikere og samfundet i almindelighed.

  • Sikre videnskabsfolks frie kommunikation og mobilitet i verden.

ICSU arbejder for alle forskeres frihed til, under ansvar overfor samfundets interesser, at rejse og kommunikere samt for ligelig adgang til data, information og forskningsmaterialer. ICSU har succesfuldt taget initiativer til at sikre forskeres muligheder for frit at kunne rejse til videnskabelige konferencer.

Det finansielle og administrative ansvar for de danske medlemskaber har siden 2012 været varetaget af Danske Universiteter.

Den Danske ICSU-komite er det forbindende bindeled mellem Videnskabernes Selskab og 25 faglige nationalkomiteer til ICSU. De faglige komiteer koordinerer danske aktiviteter inden for deres fagområder, herunder dansk deltagelse i internationale initiativer, inklusive de FN støttede internationale faglige år, senest for geovidenskab og kemi.

Den danske ICSU Nationalkomite består af en repræsentat for hver af de faglige internationale unioner som Videnskabernes Selskab er medlem af.

Nationalkomiteens forretningsudvalg vælges af Selskabets medlemmer og består af:

  • Professor, dr.scient. Hans Thybo (fm.)
  • Professor, dr.scient. et phil. Helge Kragh
  • Professor, dr.scient. Jesper Lützen
  • Professor, ph.d. Kell Mortensen
  • Adj. professor, ph.d. Tuula Kallunki

Beretninger fra de enkelte unioner findes her.

De internationale videnskabelige unioner
De internationale ICSU-unioner arbejder for at sikre den faglige udveksling internationalt. Unionerne tager nye initiativer til internationale forskningsprogrammer, har ansvaret for en internationalt standardiseret nomenklatur, hvor relevant (f.eks. af nye plantearter og mineraler), og arrangerer globale kongresser, oftest hvert 4. år.
De danske nationalkomiteer har til opgave at koordinere forskning i Danmark inden for deres områder og varetager kontakten til de internationale unioner. De 500.000 kr., der i år er afsat til området, dækker kun omkring halvdelen af de aktuelle udgifter til kontingenter og rejseudgifter for de danske repræsentanter i unionernes generalforsamlinger.