Einar Hansens svenske og danske fonde består af

•          Allhemsstiftelsen

•          Direktør Einar Hansen og hustru fru Vera Hansens Fond

•          Einar Hansens Forskningsfond

Stiftelsens ändamål är att verka för regelbundna kontakter mellan universiteten i Lund och Köpenhamn i syfte att främja forskning och vetenskapligt samarbete mellan de båda universiteten inom de humanistiska discipliner samt att lämna bidrag till publicering av vetenskapliga rön av gemensamt intresse inom nämnda områden.

I ett historiskt perspektiv framstår förlagsdirektören och skeppsredaren Einar Hansens levnadsöde (1902–1994) som representativt för 1900-talets nordiska klassresenärer. Uppvuxen under enkla förhållanden på Jyllands östkust kom han tidigt i handelslära till Köpenhamn och emigrerade i början av 1920- talet till Malmö. Där startade han, efter att ha upplevt såväl tidens ekonomiska depressioner som konkurser på nära håll, i början av 1930-talet tidningsförlaget Allhem. Under fyra decennier utveck- lade han tre verksamhetsformer, tidningsförlaget med de länge uppskattade veckotidningarna Hemmets Veckotidning och Allas Veckotidning, bokförlaget Allhem vars kvalitetsprodukter under ett halvsekel gjorde starka avtryck i den svenska bokutgivningen, och rederiet Clipper Line med en snabbt växande handelsflotta som under efterkrigstiden satte Malmö på kartan som redarstad. Parallellt med dessa verksamhetsformer kom Einar Hansen också under flera decennier att äga och driva det danska tidningsföre- taget A/S Danske Hjem.

Som företagsledare tillhörde Einar Hansen en äldre skola. Han representerade den generation av patriarkala industrialister och entreprenörer som understödde samhällsbyggande värden. Mecenatskapet var för honom en dygd. Denna insikt tog han med sig från sin lärlingstid i Köpenhamn under de turbulenta ̊ren efter första världskriget. Det danska mecenatskapet förde han över i en skånsk miljö. Han blev under flera decennier en mycket värdefull gynnare av det sydsvenska kulturlivet. Dialogen med vännerna bland humanistprofessorerna i Lund var en viktig stimulator för honom i detta avseende.

År 1968 promoverades Einar Hansen till hedersdoktor vid humanistiska fakulteten i Lund. I anslutning till denna händelse tog han initiativet till Einar Hansens forskningsfond, som fick till syfte att stödja och utveckla kontakterna mellan humanisterna i Köpenhamn och Lund. Einar Hansen kom under sin livstid att ge denna fond kompletterande uppgifter. År 1983, i år för 25 år sedan, fick fonden ett ekonomiskt tillskott för att kunna utdela årliga priser, resestipendier, till kulturpersonligheter i Öresunds- regionen. Knappt tio år senare, 1991, inrättade han ett legat för humanistisk forskning om 100 000 kronor, som finansierades genom bidrag från en annan av hans fonder, Direktør Einar Hansen og Hustru Fru Vera Hansens fond, i Köpenhamn.

Efter Einar Hansens bortgång 1994 inleddes ett mycket konstruk- tivt och positivt samarbete mellan Forskningsfonden och den danska fonden. Från och med 1998 utdelar fonderna två legat, ett till en forskare i Köpenhamn och ett till en i Lund.

(Fra http://einarhansen.org/)