Søren Brunak er professor i bioinformatik og sygdomssystembiologi. Hans forskning kombinerer molekylære data fra humane genomer og proteomer med kliniske data fra elektroniske patientjournaler, registre og store spørgeskemaundersøgelser på ny måder. Søren Brunak arbejder således med dataintegration på tværs af bioinformatikken, epidemiologien og den medicinske informatik. Han har været ledende i forhold til data mining af ustrukturerede danske sundhedsdata, herunder den danske tekst, som elektroniske patientjournaler indeholder. Metoderne retter sig mod fremtidens individualiserede behandingformer og begrebet "precision medicine", hvor molekylære data bruges til patientstratificering i situationer, hvor et stort spektrum af komorbiditeter skal inddrages i forhold til beslutningsstøtte og diagnostik. Søren Brunak har publiceret mere end 250 artikler, der er citeret mere end 40,000 gange. Hans h-faktor er 70 (WoK), 84 (Google Scholar).

Søren Brunak har været bestyrelsesformand for ESFRI infrastrukturen ELIXIR, et projekt hvor 17 lande arbejder sammen om at skabe en ny sammenhængende bioinformatikinfrastruktur i Europa. Personsensitive genomdata, enkryptering og autenticering er nogle af fokusområderne. Søren Brunak har også været aktiv på forskningsbevillingsområdet, og har f.eks. siddet i flere forskningsråd og paneler under Welcome Trust og ERC. Om foredraget:

Danmark er et af de mest gennemregistrede samfund i verden. Vi har registre, der opsamler et væld af sundhedsdata, der kan afdække sammenhænge og pege på mulige årsager til sygdomme. Ofte søger man i sådanne data ud fra en bestemt hypotese, der rent statistisk kan afkræftes eller bekræftes. Man kan også gøre det omvendte – starte med at finde statistisk signifikante korrelationer og så formulere en hypotese, der kan efterprøves i andre data. Foredraget vil beskrive analyser af hele det danske Landspatientregister, hvor mere end 7 millioner forskellige patienters 60 millioner indlæggelser er beskrevet. Man kan f.eks. afklare hvilke sygdomme, der meget hyppigere end man skulle forvente optræder samtidigt, og sygdommenes rækkefølge, og på den måde kan man lave en slags tegnefilm over millioner af sygdomsforløb. Sygdomskorrelationerne kan bruges til at skabe sygdomsnetværk, der beskriver, hvor forbundne og hvor tæt tusindvis af forskellige sygdomme ligger på hinanden i den danske befolkning.