Tanya Karoli Christensen er lektor, ph.d. ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet.

Sprog er en uadskillelig del af dagliglivet. Også på skyggesiden – der hvor mennesker bryder loven. Retslingvistikken undersøger krydsfeltet mellem sprog og lov, lige fra studier af lovsprog over retssalsinteraktion til den nyere tilgang hvor sprogligt bevismateriale underkastes lingvistiske analyser.

I mange sager kan det være afgørende at finde frem til hvem der har skrevet en bestemt tekst, fx et testamente, et selvmordsbrev eller en trussel. En af de mest efterspurgte retslingvistiske metoder sammenligner tekster af ukendt ophav med tekster skrevet af mistænkte. Selvom sprog kan varieres i det uendelige, har det vist sig at enkeltindivider har tendens til at bruge visse udtryk mere end andre. Jo mere tekstmateriale man har til rådighed, jo flere af den slags mønstre vil man kunne finde. Analysen bliver dog først overbevisende hvis man også kan vise at de pågældende mønstre ikke er udbredte i almenbefolkningen. Det kræver adgang til gode databaser over sammenligneligt skriftsprog.

Retslingvistikken er udviklet siden 1960’erne, især i USA og Storbritannien hvor det i dag er et veletableret og forgrenet felt. I disse lande bliver sprogforskere jævnligt indkaldt som ekspertvidner i sager med sprogligt bevismateriale. Det tyske Bundeskriminalamt har sin egen afdeling for retslingvistiske analyser som støtter politiet i deres efterforskningsarbejde. Her udføres dels sprogligt-demografiske profileringer af forbrydere på baggrund af fx trussels- eller afpresningsbreve, dels sammenligninger med trusler i BKA’s store database over truende tekster. Endelig foretages ovennævnte sammenligninger af tekster i en kriminalsag med tekster som mistænkte har skrevet.

I Danmark er brugen af lingvistiske metoder i efterforskning og retsforfølgelse relativt ny. De fleste sager har fokuseret på lydoptagelser hvor sprogforskeren enten har skullet vurdere hvad der egentlig bliver sagt i en central passage (fx perle eller perker), eller hvor spørgsmålet har været hvem der ytrede et inkriminerende udsagn (som planlægning af en narkotikahandel eller bestilling af et mord). Men lingvistiske analyser af skriftligt materiale – som ved BKA – har hidtil været en ukendt mulighed. Tanya Karoli Christensen arbejder for at ændre denne situation så Anklagemyndigheden såvel som forsvarssiden kan inddrage ekspertviden om skriftligt dansk i deres sagsfremlæggelse.

De vigtigste sammenslutninger af retslingvister er International Association of Forensic Linguists www.iafl.org og The Germanic Society for Forensic Linguistics http://www.gsfl.info. Begge sammenslutninger holder jævnlige konferencer rundt omkring i verden. I 2017 afholdes GSFL’s årlige konference på Københavns Universitet. Hvis man er interesseret i at læse mere om feltet, er denne introduktionsbog et godt sted at starte:

Coulthard, Malcolm & Alison Johnson (2007). An introduction to forensic linguistics: Language in evidence. Routledge.