SE-nr. 11 70 81 37

Nærværende vedtægt for ”Inge Lehmanns Legat af 1983” træder i stedet for vedtægt af 26. april 1984.

§ 1
Fondens navn er Inge Lehmanns Legat af 1983.

Fondens hjemstedkommune er Københavns Kommune.

§ 2
Fondens formål er at yde støtte til arbejde, der har videnskabeligt sigte, inden for eksperimentel psykologi og geofysik. De to videnskaber skal i det lange løb betænkes nogenlunde ligeligt. Geofysik er fællesbetegnelsen for en række videnskaber og skal her forstås som omfattende al videnskab, der af den Internationale Union for Geodæsi og Geofysik henregnes til geofysik. Medens ingen del deraf principielt udelukkes, vil i realiteten kun de grene af geofysikken, der dyrkes her i landet, komme i betragtning. Første prioritet gives forskning, der beskæftiger sig med jordens indre og dens overfladelag, og som bygger på observationer eller eksperi-menter. Generelt gælder det inden for geofysikken som inden for den eksperimentelle psykologi, at observationel forskning gives forrangen, og at rent teoretisk forskning kun undtagelsesvis støttes. Grundforskningen skal ikke træde tilbage for arbejder, der har direkte praktisk sigte.

Legat uddeles fortrinsvis til etårige rejser, der har videregående videnskabelig uddannelse eller forskning til mål. Det er meningen, at tildelingen skal kunne dække et beskedent personligt årsforbrug og rejseomkostninger. Det skal dog ikke udelukkes, at legat kan tildeles forskere, der ønsker at udføre et arbejde her i landet. Bestyrelsen fastsætter i hvert enkelt tilfælde legatportionens størrelse. Etårige legatportioner skal kunne tildeles samme forsker mere end én gang. Det skal også være muligt for fondsbestyrelsen efter ansøgning at tildele forskere, der anses for særligt kvalificerede, et større legatbeløb, således at arbejde på længere sigt kan planlægges. Legat fra fonden er først og fremmest bestemt for danske statsborgere, men udlændinge kan også komme i betragtning.

Der må senest 1½ år efter legatets tildeling indsendes beretning om den anvendelse, der er gjort af understøttelsen. Der skal gives en kort oversigt over det udførte arbejde og desuden et summarisk regnskab, omfattende rejseudgifter og leveomkostninger, disse sidste eventuelt delt op efter varierende omstændigheder. For de store legaters vedkommende må den første beretning følges op af årlige beretninger.
 
Fonden kan ikke yde støtte til institutioner eller til arbejde udført i en institutions tjeneste.
 
§ 3
Fondens aktiver udgjorde pr. 31. december 2004 kr. 3.794.863, hvoraf de bundne aktiver udgjorde kr. 3.652.217 og de frie aktiver udgjorde kr. 142.646.
 
§ 4
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab påtager sig at bestyre legatet. Til varetagelse af dette hverv vælger Selskabet en bestyrelse på tre medlemmer.
 
Fondens bestyrelse består af tre videnskabsmænd. Af disse skal den ene have eksperimentel psykologi, den anden geofysik som fag, medens den tredje skal have naturvidenskab eller matematik som fag. For hvert bestyrelsesmedlem skal der være en suppleant.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter udpeges for to år ad gangen af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Fornyet udpegning kan finde sted. I tilfælde af vakance i en toårig funktionsperiode kan Selskabet udpege en stedfortræder for resten af perioden. 

Bestyrelsens medlemmer fratræder senest med udgangen af det regnskabsår, hvori de fylder 75 år.

Fondsmyndigheden kan afsætte et bestyrelsesmedlem, som er kommet ud af rådighed over sit bo, ikke har ført retskaffen vandel, har gjort sig skyldig i en strafbar handling, som begrunder nærliggende fare for misbrug af hvervet, har forsømt sine pligter som bestyrelsesmedlem eller i øvrigt har vist sig uegnet til hvervet.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Fonden tegnes af formanden og endnu et medlem af bestyrelsen.

Hvervet som bestyrelsesmedlem eller suppleant er ulønnet.

Det påhviler bestyrelsen at føre protokol for legatet. I protokollen indføres alle oplysninger og afgørelser af blivende betydning for fonden.


§ 5
Fondens bundne kapital placeres i værdipapirer m.v. i overensstemmelse med de af justitsministeriet fastsatte regler herom.

Den bundne kapital placeres i en af fondsbestyrelsen valgt og af justitsministeriet godkendt forvaltningsafdeling.
 
§ 6
Spørgsmål om adgang til at oppebære legatportioner kan ikke gøres til genstand for rettergang, men afgøres endeligt af fondsbestyrelsen.
 
Legatportioner tilkommer legatmodtageren som særeje og kan ikke være genstand for overdragelse eller pantsætning eller nogen form for kreditforfølgning.
 
Legatportionerne udbetales kun mod vedkommendes egenhændige, for den enkelte udbetalingstermin udstedte kvittering eller fuldmagt.
 
 
§ 7
Det gælder generelt, at støtte fra fonden kun tildeles personer, om hvem der foreligger fyldige oplysninger, hvor fondsbestyrelsen kan slutte, at de har interesse for og evner til at beskæftige sig med videnskabeligt arbejde.
 
Mænd og kvinder har lige adgang til understøttelse af fondets midler. Der er ingen aldersgrænse. Legat skal kunne tildeles ganske unge, som har videnskabelige evner, og som viser initiativ, men også ældre, der f.eks. når de forlader deres stilling, ønsker at fortsætte videnskabeligt arbejde.
 
Der indkaldes ansøgninger om etårige legatportioner hvert år i februar måned. I ansøgningen skal der redegøres for karakteren af det påtænkte arbejde, og det skal oplyses i hvilket land, eventuelt ved hvilke institutioner, det ønskes udført.
 
Det skal være muligt for fondsbestyrelsen uden modtagen ansøgning at give en forsker, der har gjort sig bemærket ved sit videnskabelige arbejde, en større tildeling som anerkendelse. Forslag om at give en forsker en sådan større tildeling kan indsendes til fondsbestyrelsen. Henvendelsen må have mindst tre underskrifter. Tildelingen må være exceptionel, hvis der i øvrigt er aftagere nok til etårige legater.
 

§ 8
 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning skal fondsbestyrelsen have udarbejdet regnskab over fondens indtægter og udgifter, herunder med en status. Regnskabet revideres efter reglerne i fondsloven.
 
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab tilstilles kopi af det reviderede regnskab.
 

§ 9
 Årets indtægter, med tillæg af eventuel overførsel fra sidste regnskabsår, og efter fradrag af administrationsomkostninger og et eventuelt konsolideringsbeløb til den bundne kapital, uddeles af fondsbestyrelsen i overensstemmelse med § 2.
 
Til konsolidering af fondens bundne kapital kan der henlægges et beløb svarende til 25% af det i regnskabsåret anvendte beløb til uddelinger, dog maksimalt et beløb svarende til 25% af fondens indtægter med fradrag af administrationsomkostningerne.
 
Kan der i ét år ikke uddeles hele det disponible beløb, overføres det tiloversblevne beløb til næste år, til uddeling sammen med dette års indtægter. Således opsparede beløb kan højst henstå i tre på hinanden følgende år.
 
Skulle det derimod vise sig ønskeligt at øge årets tildelinger, kan bestyrelsen, såfremt inflationen vedvarer, efter forud indhentede godkendelse fra fondsmyndigheden, bruge af fondens bundne kapital, dog således at fonden skal opretholdes i mindst 25 år.
 
§ 10
 Fonden opløses, såfremt der savnes økonomisk grundlag for dens fortsatte virksomhed, eller såfremt det på grund af afgørende ændrede forhold er umuligt eller åbenbart unødvendigt at fremme formålet.
 
I tilfælde af opløsning skal en eventuel formue, der ikke kan anvendes efter formålet, tilfalde et beslægtet formål inden for naturvidenskaberne.
 
Beslutning om ændring af fondens vedtægt eller opløsning af fonden, kan kun træffes ved enstemmighed i bestyrelsen og med tilslutning af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og med fondsmyndighedens godkendelse. 

 

København, den 28. februar 2005

Bestyrelsen for Inge Lehmanns Legat af 1983

Søren Gregersen

Rolf Kuschel

Niels Balling

 

Tiltrædes af Det kgl. Danske Videnskabernes Selskab

København, den 10. marts 2005

Tom Fenchel, præsident

Henrik Breuning-Madsen, sekretær

13. september 2005 (dato for godkendelse i Civilstyrelsen)

I forhold til den tidligere fundats (af 1983) er der sket følgende ændringer:
§ 2 er sammenskrevet med § 1
§ 3 ændres til § 5 med redaktionelle ændringer. Ny § 3 angiver fondskapitalens størrelse.
§ 4 ændres til § 9 med redaktionelle ændringer
§ 5 ændres til § 2
§ 6 ændres ikke
§ 7 ændres ikke
§ 8 ændres ikke
§ 9 ændres til § 8 med redaktionelle ændringer
§ 10 – der foretages redaktionelle ændringer