Undertegnede fru Julie von Müllen, født Glad, har ved min for notarius publicus i København samtidig hermed oprettede testamentariske disposition bestemt, at der for min efterladte formue - efter at forskellige i testamentet trufne legatbestemmelser er opfyldt - skal oprettes et fond, hvis indtægter vil være at anvende til rejselegater for danske videnskabsfolk, der beskæftiger sig med konkrete specialproblemer, hvis løsning forudsætter længere tids ophold i udlandet.

Til opfyldelse af denne bestemmelse opretter jeg herved - idet jeg samtidig ophæver den af mig den 10. april 1961 oprettede fundats med tillæg af 30. april 1963 - følgende:

§ 1

Fondets navn er Julie von Müllens Fond.

§ 2

Fondets formue består af den nettokapital, jeg ved min død efterlader mig, efter at alle i testamentet nævnte legatbestemmelser er opfyldt.

§ 3

Fondet eller dets midler må ingensinde inddrages under nogen offentlig myndigheds område, men skal stedse under selvstændig bestyrelse bevares som separat formue til anvendelse i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser.

§ 4

Fondets bestyrelse skal bestå af en jurist og af præsidenten for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab eller et af denne udpeget medlem inden for Selskabet.

Det juridiske medlem af Fondets første bestyrelse skal være min juridiske executor. Hans efterfølger skal være den i mit testamente subsidiært designerede juridiske executor. Efterfølgende juridiske medlemmer udpeges af præsidenten for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Fondets juridiske bestyrelsesmedlem skal tillige være Fondets forretningsfører.

Fondet tegnes af bestyrelsens medlemmer i forening, idet min juridiske executor dog i egenskab af designeret medlem af Fondets bestyrelse skal være bemyndiget til alene at vedgå arv og gæld i mit bo.

Fondets forretningsfører skal være berettiget til at modtage og kvittere for Fondets indtægter.

§ 5

Bestyrelsen skal føre en forhandlingsprotokol og de fornødne regnskabsbøger.

Kontorholdsudgifter og øvrige udgifter godtgøres efter regning.

§ 6

Fondets regnskabsår er kalenderåret.

Inden 2 måneder efter regnskabsårets udløb skal bestyrelsen udfærdige en beretning om Fondets virksomhed i det forløbne år, samt regnskab over dets indtægter og udgifter med specificeret angivelse af Fondets kapital.

Fondet revideres af en af bestyrelsen udnævnt statsautoriseret revisor.

§ 7

Fondets kapital skal båndlægges.

Ved nyanbringelse af Fondets midler skal disse frugtbargøres ved erhvervelse og drift af faste ejendomme eller køb af aktier eller interesser i sådanne, således at de afkaster mindst 5% af den investerede kapital, ved udlån mod prioritet i fast ejendom, dog ikke over 75% af den sum, hvortil ejendommen vurderes til låneefterretning af kreditforening, ved erhvervelse af kredit- og/eller hypotekforeningsobligationer samt af aktier, som omfattes af de for anbringelse af myndiges midler i Overformynderiet gældende regler eller andre aktier i gode erhvervsvirksomheder eller andre interesser i sådanne, som erhverves med Bikubens Forvaltningsafdelings tiltrædelse.

Bestyrelsen skal til enhver tid være berettiget til at foretage sådanne ændringer og ombytninger af de Fondet tilhørende værdier, som bestyrelsen måtte anse for stemmende med Fondets tarv, alt efter bestyrelsens skøn.

Samtlige Fondets midler skal, såvidt gørligt, være noteret på Fondets navn.

Kassebeholdningen skal anbringes i bank eller sparekasse.

Kapitalen må ingensinde formindskes.

Dog skal arveafgifter samt indskrivningsgebyrer til Bikubens Forvaltningsafdeling afholdes af kapitalen.

I tilfælde af påligning af éngangsskatter eller lignende afgifter skal det pålignede beløb dog kunne udredes af kapitalen, men denne skal i så fald retableres med 20% af den årlige afkastning (bruttoindtægten).

Skulle Fondet erholde indtægter af ekstraordinær karakter, såsom gevinst på Fondets præmieobligationer og ved udtrækning eller realisation af værdipapirer i øvrigt, skal den opnåede gevinst lægges til kapitalen.

§ 8

Af Fondets indtægter skal 15% henlægges til kapitalen. Derefter kan kr. 6.000,-, eller, hvis den danske krones købekraft er faldet, et beløb svarende til kr. 6.000,- efter forholdene i 1963 - forlods anvendes til uddannelse af en ung kvinde i tiden fra endt skolegang til pågældende er færdig med uddannelse, dog højst 7 år.

Fondets øvrige indtægter skal efter fradrag af, hvad der måtte medgå til administrationsomkostninger af enhver art samt til vedligeholdelse af mit gravsted, anvendes til rejselegater for danske videnskabsfolk, der beskæftiger sig med konkrete specialproblemer, hvis løsning forudsætter længere ophold i udlandet. Legatet er således ikke et uddannelseslegat, men kan kun uddeles for løsning af konkrete opgaver, som klart kan defineres. Legatet kan tildeles samme person flere gange.

Legatportionerne uddeles uden eller efter ansøgning.

Legatportionerne skal ikke kunne være genstand for overdragelse eller pantsætning, ligesom de skal være unddraget fra kreditorforfølgning af enhver art.

Såfremt der et år ikke er egnede emner, kan Fondets bestyrelse bestemme, enten at det til rådighed værende beløb skal overføres til næste år, eller at det skal henlægges til kapitalen.

København, den 14. januar 1964             

Julie von Müllen


TILLÆG til fundats af 14. januar 1964 for Julie von Müllens Fond

Da jeg i et samtidig hermed oprettet testamente har indsat to juridiske executorer, ændres den juridiske executor i fundatsen § 4 om bestyrelsens sammensætning til landsretssagfører K.S. Oppenhejm.

København, den 25. januar 1968             

Julie v. Müllen


TILLÆG til fundats af 14. januar 1964 for Julie von Müllens Fond

Da jeg i dag har oprettet en codicil til et af mig tidligere oprettet testamente, ønsker jeg samtidig hermed at tilbagekalde mit tillæg til fundats af 14. januar 1964, oprettet den 25. januar 1968, lige som jeg i nævnte fundats § 4 ønsker, at det juridiske medlem af Fondets første bestyrelse skal være professor, dr.jur. Ernst Andersen, Oscar Ellingersvej 5. Hans efterfølgere skal være landsretssagfører E. Fogh-Andersen, Bülowsvej 7A. Efterfølgende juridiske medlemmer udpeges af præsidenten for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

På grund af prisudviklingen er jeg klar over, at den i fundatsens fastsatte aflønning af bestyrelsesmedlemmer ikke i dag kan anses for rimelig, og det er derfor mit ønske, at bestyrelsen selv fastsætter et rimeligt årligt vederlag for det af den udførte arbejde.

København, den 11. oktober 1974           

Julie v. Müllen


*


Fundatsen for Julie von Müllens Fond er senest revideret i 2020/2021. Fondets bestyrelse kvitterer hermed for nævnte revideringer ved nedenstående underskrifter:

København, 28. maj 2021

Bestyrelsesformand:

Professor, ph.d. Marie Louise Bech Nosch

Bestyrelsesmedlem:

Professor, ph.d. Mikael Rask Madsen