§ 1
Fondens navn er Lillian og Dan Finks Fond.
 
§ 2
Fondens hjemsted er Københavns kommune.
 
§ 3
Fondens formål er at fremme formidling af forsknings- og udviklingsresultater med henblik på, at videnskabelige landvindinger udnyttes i erhvervs- og kulturliv.

Fondens formål kan efter bestyrelsens skøn bl.a. opfyldes

ved støtte til nationale, nordiske og internationale tværfaglige organisationer, der tilstræber fælles retningslinier for intellektuel kommunikation, eksempelvis FID (International Federation for Documentation) og ISO (International Organization for Standardization),

ved støtte til udarbejdelse af og ajourføring af ordbøger og ordlister, herunder flersprogede

ved støtte til en dansk terminologicentral,

ved støtte til organiseret samarbejde mellem personer og/eller grupper, herunder til deltagelse i eller arrangement af møder,

ved uddeling af midler til personer eller mindre grupper i ind- og udland, som øver en aktiv indsats til fremme af fondens formål,

ved uddeling af hædersgaver, fortrinsvis til personer, som har trukket sig tilbage fra deres hidtidige aktive virksomhed,

ved støtte til udgivelse af publikationer - uanset emne - med høj informationsværdi og forbilledlig tilrettelæggelse og præsentation, også i æstetisk henseende, af indhold og form, herunder bibliografisk og grafisk udstyr.
Støtte kan ikke gives til teknisk udstyr eller til aktiviteter, der udelukkende udøves i statsligt eller kommunalt regi.
   Fondens indtægter uddeles efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Bestyrelsen afgør, om det ved annoncering eller på anden måde skal bekendtgøres, at der kan ydes støtte af fondens midler.
 
§ 4
Fondens egenkapital andrager kr. 3.500.000,00, skriver tre millioner fem hundredtusinde kroner, skænket af stifteren, arkitekt m.a.a. Dan Fink, dels i kontanter, dels i værdipapirer, således at kontantbeløbet og kursværdien samlet udgør det ovennævnte beløb. Specifikation over egenkapitalen ved stiftelsen er vedhæftet nærværende fundats.
   Egenkapitalen omfatter endvidere andre aktiver, som senere tilfalder fonden som arv eller gave, eller hvad der træder i stedet herfor, medmindre arveladeren eller giveren har bestemt, at aktiverne skal anvendes til uddeling.
   Fondens egenkapital skal efter bestyrelsens bestemmelse anbringes i overensstemmelse med de til enhver tid af Justitsministeriet i henhold til Fondsloven fastsatte regler. Dette er dog ikke til hinder for, at aktiver, som ved stiftelsen eller senere overdrages fonden som gaver, vil kunne bevares i den form, hvori de foreligger ved overdragelsen.
   Til konsolidering af fondens egenkapital kan henlægges indtil 25% af fondens årlige indtægter, efter at mulige skatter og afgifter er betalt.
 
§ 5
Fondens bestyrelse består af tre medlemmer, der udpeges af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.
   Det bør tilstræbes, at to af bestyrelsesmedlemmerne har indsigt i IoD (Information og Dokumentation), samt at det tredie medlem er forretningskyndigt og har kendskab til kapitalforvaltning.
   Bestyrelsens medlemmer fratræder ved udgangen af det regnskabsår, hvori de fylder 75 år, eller hvor hvervet som medlem af bestyrelsen har varet i 10 år.
   Stifteren, arkitekt m.a.a. Dan Fink, er dog medlem af og formand for bestyrelsen, så længe han selv ønsker.
   Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved enstemmighed.
   Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af medlemmerne.
   Fonden tegnes af alle tre bestyrelsemedlemmer i forening.
   Bestyrelsen kan antage konsulentbistand samt sekretærhjælp og meddele bankfuldmagt til en enkelt person.
   Bestyrelsens medlemmer kan oppebære honorar.
 
§ 6
Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår går dog fra stiftelsen til 31. december 1987.
   Efter udløbet af hvert regnskabsår aflægges regnskab over fondens indtægter og udgifter samt dens kapital.
   Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges af bestyrelsen for et år ad gangen.
 
§ 7
Ændringer i eller tillæg til fundatsen kan kun ske, når de vedtages på to bestyrelsesmøder med et tidsinterval på mindst to og højst fire uger.
   Væsentlige ændringer af fondens karakter eller formål - ligesom beslutning om fondens opløsning - kan dog kun endeligt vedtages på et tredie bestyrelsesmøde, der skal afholdes mindst seks og højst tolv måneder efter det andet møde. Gennemførelse forudsætter fondsmyndighedens samtykke.
   Såfremt fonden opløses, skal egenkapitalen af Videnskabernes Selskab uddeles i overensstemmelse med fondens formål.
 
København, den 19. november 1986

Dan Fink