Legatets stifter

§ 1

Legatet er stiftet af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab (i det følgende kaldet "Selskabet") på grundlag af testamentariske dispositioner truffet af kemikeren professor, dr.phil. Aksel Tovborg Jensen, født den 8.2. 1911, død den 9.2. 1981.

 

Legatets navn, hjemsted og formål

§ 2

Legatets navn er Aksel Tovborg Jensens Legat.

§ 3
Legatet er en selvejende institution, og dets hjemsted er Københavns Kommune.

 

§ 4 
Stk. 1 Legatets formål er at styrke Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs virksomhed. 
Stk. 2 Herunder påhviler det legatet:

at støtte Selskabets legatkonti, specielt ved indkøb af medaljer, når Selskabet ønsker at uddele sådanne,
at sørge for, at der mindst hvert andet år afholdes en Bjerrum-Brønsted-Lang-forelæsning, opkaldt efter kemikerne Niels Bjerrum, J.N. Brønsted og Kaj Linderstrøm-Lang,
at yde 3.000 kr. til modtageren af Niels Bjerrums Kemikerpris ved hver af de kommende 12 uddelinger af denne (at regne fra legatets stiftelse).  

Legatets kapital

§ 5
Stk. 1 Legatets kapital udgør det beløb i kontanter og andre værdier, som er tilfaldet Selskabet som universalarving efter Aksel Tovborg Jensen efter fradrag af kr. 100.000,00, som i overensstemmelse med dennes testamentariske dispositioner er overdraget til J.P. Suhr & Søns Legat til erindring om professor, dr.med. & phil Julius Thomsen. 
Stk. 2 Der vedhæftes fundatsen en balance udvisende legatets aktiver og passiver (egenkapital ved stiftelsen).

§ 6 
Den i § 5 anførte kapital, eller hvad der måtte træde i stedet herfor eller blive henlagt til kapitalen til konsolidering af legatet, er urørlig.    

 

Anbringelse af legatets kapital

§ 7
Legatbestyrelsen skal drage omsorg for, at legatets kapital til enhver tid er anbragt på betryggende måde under hensyntagen til såvel værdiernes bevarelse som deres bedst mulige afkastning. Med overholdelse af forannævnte bestemmelser afgør legatets bestyrelse den måde, hvorpå legatets midler skal anbringes.    

 

Legatets bestyrelse 

§ 8 
Stk. 1 Ledelsen af legatet varetages af en bestyrelse på fem medlemmer, der skal være myndige og bosat i landet. 
Stk. 2 Selskabets sekretær, redaktør og formanden for Selskabets kassekommission er fødte medlemmer af bestyrelsen. 
Stk. 3 De to resterende medlemmer vælges af Selskabet, et af hver klasse. 
Stk. 4 De valgte medlemmers funktionsperiode er 5 år. 
Stk. 5 Genvalg kan finde sted én gang. 
Stk. 6 Valgte medlemmer afgår ved det fyldte 70. år. 
Stk. 7 Medlemskab af bestyrelsen er ulønnet.  

§ 9
Stk. 1 Selskabets sekretær er født formand for legatbestyrelsen. Det af den naturvidenskabelige klasse udpegede bestyrelsesmedlem er næstformand. 
Stk. 2 Selskabets sekretær virker som legatets kasserer og har det umiddelbare ansvar for, at forvaltningen af legatets formue sker på betryggende måde. 
Stk. 3 Til at forberede, tilrettelægge og gennemføre de i § 4, stk. 2 nævnte Bjerrum-Brønsted-Lang-Forelæsninger nedsætter bestyrelsen et udvalg bestående af Selskabets sekretær, formanden for Selskabets kassekommission og det af den naturvidenskabelige klasse udpegede bestyrelsesmedlem. 

§ 10 
Bestyrelsen for legatet holder møde, når dette bestemmes af formanden eller begæres af et af bestyrelsens øvrige medlemmer. Bestyrelsen skal dog altid afholde mindst ét møde om året.  

§ 11 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Medmindre fundatsen bestemmer andet, træffer bestyrelsen beslutning ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.  

§ 12 
Bestyrelsens beslutninger skal protokolleres. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.    

 

Legatets tegning  

§ 13 Legatet tegnes af formanden eller formanden for Selskabets kassekommission i forening med et af de valgte bestyrelsesmedlemmer. Den samlede bestyrelse kan give enkeltpersoner i eller uden for bestyrelsen fuldmagt til at tegne legatet i særlige anliggender.    

 

Årsregnskab og revision  

§ 14 
Stk. 1 Legatets regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår løber dog fra legatets stiftelse til 31.12.1983. 
Stk. 2 Legatets årsregnskab skal opgøres i overensstemmelse med, hvad god regnskabsskik tilsiger vedrørende såvel vurderingen af aktiverne som regnskabets specifikation og de forskellige posters benævnelse.  

§ 15 
Stk. 1 Årsregnskabet udarbejdes og underskrives af bestyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. 
Stk. 2  Årsregnskabet revideres af Selskabets revisorer og fremsendes herefter til Selskabets efterretning.    

Uddeling og overskudsanvendelse  

§ 16 
Stk. 1 Med fradrag af de nedenfor i stk. 2 nævnte henlæggelser påhviler det legatbestyrelsen at foretage uddeling af årets overskud til de i § 4 anførte formål. 
Stk. 2  Bestyrelsen kan foretage henlæggelser af årets overskud til konsolidering af legatets egenkapital.    

 Ændringer af fundatsen  

§ 17 
Stk. 1 Efter indstilling fra bestyrelsen og godkendelse af Selskabet kan bestemmelserne i nærværende fundats ændres, hvis de, navnlig på grund af ændrede forhold, ikke eller kun vanskeligt kan opfyldes eller er blevet uhensigtsmæssige. 
Stk. 2 Hvert 20. år, første gang inden udløbet af 2003, påhviler det legatets bestyrelse at gennemgå fundatsen og overveje, hvilke ændringer i denne der under hensyn til den stedfundne udvikling måtte anses for nødvendige eller hensigtsmæssige. Foretagelsen af sådanne ændringer sker under iagttagelse af reglerne i stk. 1.  

Nærværende fundats underskrives herved af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab som stifter af Aksel Tovborg Jensens Legat.    

 København, den 6. november 2003