§ 1.

Stk. 1. Fondens navn er “Grosserer A. Collstrop’s Fond til støtte til tilvejebringelse af arbejdssteder for danske videnskabsmænd”.

Stk. 2. Fondens hjemsted er Københavns kommune.

§ 2.

Stk. 1. Fondens formål er at yde tilskud til, at der kan tilvejebringes arbejdssteder for danske videnskabsmænd efter indstilling af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

§ 3.

Stk. 1. Fondens kapital vil - efter gennemførelse af de i præamblem omtalte dispositioner over de faste ejendomme - bestå af det provenu, der fremkommer ved afhændelse af de "Grosserer A. Collstrop's Hjem for den dansk Videnskabsmand" tilhørende faste ejendomme og de på tidspunktet for afhændelse af ejendommene værende kontante aktiver i nævnte legat, samt hvad der senere måtte blive tilført fonden ved arv eller gave.

Stk. 2. Vilkårene for udstykning og salg af de "Grosserer A. Collstrop's Hjem for en dansk Videnskabsmand" tilhørende grunde og bygninger skal godkendes af Fondsregistret. Provenuet skal anbringes efter reglerne i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 15. marts 1985.

§ 4.

Stk. 1. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at der udarbejdes årsregnskab for fonden i overensstemmelse med fondens bestemmelser. Stk. 3. Fondens regnskab revideres i overensstemmelse med revisionsreglerne i fondsloven.

§ 5.

Stk. 1. Fondens bestyrelse skal bestå af fire personer, af hvilke én skal være jurist. Bestyrelsen vælges af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i København.

Stk. 2. Bestyrelsens funktionstid er seks år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand, der kan forpligte fonden over for trediemand.

Stk. 3. Fondens bestyrelse består siden 1996 af følgende: Professor, dr.phil. David Favrholdt, professor, dr.phil. Tom Fenchel, fm., professor, dr.phil. Finn Surlyk og professor, dr.jur. Henrik Zahle

§ 6.

Stk. 1. Bestyrelsen kan oppebære honorar i overensstemmelse med Fondslovens § 18. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.

§ 7.

Stk. 1. Formanden for bestyrelsen skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre medlemmer er til stede. Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed skal formandens stemme være afgørende.

Stk. 3. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres referat, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

§ 8.

Stk. 1. Fondens overskud efter fradrag af henlæggelser skal anvendes i overensstemmelse med § 2. Fondens bestyrelse sikrer, at de bevilgede arbejdssteder udnyttes effektivt i overensstemmelse med fondens formål.

Stk. 2. Fondens bestyrelse tildeler arbejdssted efter opslag. Arbejdssted kan tildeles kvalificerede videnskabsmænd, der på grund af pensionering, pladsmangel på forskningsinstitutter eller af anden grund ikke har adgang til egnet arbejdssted.

København, den 1. februar 1997

David Favrholdt Tom Fenchel, fm. 

   
Finn Surlyk Henrik Zahle