Fondens navn er "Dr.phil. Ragna Rask-Nielsens Grundforskningsfond"

 

§  1

Fondens navn er "Dr.phil. Ragna Rask-Nielsens Grundforskningsfond". Fondens hjemsted er Københavns kommune. 

 

§  2

Fondens formål er at videreføre formålene fra de fusionerede fonde. De enkelte formål tilgodeses med et beløb af fondens årlige dispositionsbeløb, jf. § 7, der udregnes i forhold til kapitalernes størrelse på sammenlægningstidspunktet, jf. § 3:

Grundforskningsfonden – at støtte videnskabelig grundforskning af enhver art, herunder basal cellebiologisk  forskning.

Dr.phil. Ragna Rask-Nielsens Legat – at yde støtte til dansk cellebiologisk grundforskning, specielt i relation til leukæmi- og cancerforskning.

 

§  3

Fondens aktiver andrager ved fondens oprettelse den 1. januar 2004 kr. 3.531.511, og hvoraf de bundne aktiver andrager kr. 3.507.885 og foreligger i form af værdipapirer til kursværdi kr. 3.501.046 og kontant kr. 6.839. Fondens frie aktiver andrager kr. 23.626.

Fonden er stiftet ved fusion af følgende fonde: "Grundforskningsfonden” bunden kapital kr. 841.761

"Dr.phil. Ragna Rask-Nielsens Legat” bunden kapital kr. 2.666.124

 

§  4

Fonden ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab efter indstilling fra selskabets præsidium.

Ved valget skal Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab følge følgende retnings-linier:

To medlemmer vælges inden for det naturvidenskabelige område og et medlem inden for det humanistiske område. Professor, dr.med. Lennart Olsson beklæder den ene af de to pladser fra det naturvidenskabelige område, for sin livstid.

De valgte medlemmer skal fortrinsvis, men ikke nødvendigvis være medlemmer af Det Kongelige Danske Videnskabernes  Selskab.

Valgt til fondens bestyrelse gælder for en periode på 4 år. Genvalg kan finde sted én gang. Ingen kan vælges efter sit fyldte 70. år. Hvis et bestyrelsesmedlem i sin valgperiode fylder 70. år, skal vedkommende udtræde af bestyrelsen med udgangen af det pågældende kalenderår.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand.

Fonden tegnes af formanden og endnu et medlem af bestyrelsen.

 

§  5

Fondens kapital placeres i værdipapirer m.v. i overensstemmelse med de af Justitsministeriet fastsatte regler herom.

Fondens bundne aktiver placeres i en af bestyrelsen valgt og af Justitsministeriet godkendt forvaltningsafdeling.

 

§  6

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning skal bestyrelsen have udarbejdet regnskab over fondens indtægter og udgifter, herunder med en status. Regnskabet revideres efter reglerne i fondsloven.

 

§  7

Årets indtægter, med tillæg af eventuel overførsel fra sidste regnskabsår og efter fradrag af administrationsomkostninger og et eventuelt konsolideringsbeløb til den bundne kapital, uddeles af bestyrelsen til de i § 2 anførte formål. Det i bestemmelsen nævnte dispositions- beløb forstås som årets indtægter med fradrag af årets udgifter og med tillæg af overførsel fra sidste regnskabsår.

Til konsolidering af den bundne kapital kan bestyrelsen henlægge et beløb, svarende til 25 % af det i regnskabsåret anvendte beløb til uddelinger, dog maksimalt et beløb svarende til 25 % af årets nettoindtægter (ordinære rente- og udbytteindtægter med fradrag af ordinære driftsudgifter).

 

§  8

For det tilfælde, at fondens formål ikke længere kan tilgodeses, eller indtægterne ikke er tilstrækkelige til at opfylde formålet, kan bestyrelsen efter tilladelse fra fondsmyndigheden anvende den bundne kapital til formålet eller søge fonden sammenlagt med en anden fond med et tilsvarende formål.