Forskningspolitisk Udvalg - Videnskabernes Selskabs Forskningspolitiske Udvalg (FPU) arrangerer det Forskningspolitiske Årsmøde og udgiver forud for mødet en Hvidbog. Desuden assisterer FPU præsidiet ved blandt andet at forberede høringssvar til lovforslag og indstillinger til eksterne udvalg og råd.
 

Forskningsformidlingsudvalget - Foredragsrækkerne i Videnskabernes Selskab tilrettelægges af et udvalg bestående af tre medlemmer fra Selskabets humanistiske klasse og tre medlemmer fra den naturvidenskabelige klasse. Udvalgets medlemmer fungerer på skift som ordstyrere ved foredragene.

Publikationsudvalget - Publikationsudvalget støtter redaktørens arbejde, hjælper med at udarbejde retningslinier for publikationer og fagfællebedømmelser og fungerer i det hele taget som redaktørens nærmeste netværk i Selskabet. Udvalget består af seks medlemmer, tre fra hver klasse og valgt af klasserne.

Vedtægtsudvalget - Udvalgets kommissorium er at påpege utidssvarende bestemmelser i de nuværende vedtægter, dvs. bestemmelser, som enten er overflødige eller uhensigtsmæssige. Udvalget skal komme med forslag, der skal sikre overensstemmelse mellem vedtægter og forretningsordenen. Udvalget skal envidere komme med forslag til nye tidssvarende og fleksible vedtægter. Som en del af arbejdet opsamler og diskuterer udvalget begrundelser og modeller til tildeling af honorarer i Selskabet og kommer med forslag til procedurer og regler for tildeling af honorarer. Udvalget forventer at have færdiggjort sit arbejde i løbet af 2022. Vedtægtsudvalget består af to medlemmer udpeget af præsidiet og et medlem udpeget af hver klasse. Altså fire medlemmer i alt. Udvalget bistås desuden af 1-2 jurister, udpeget af Præsidiet blandt Selskabets medlemmer. 

Klimakomité - Klimakomitéen har til formål at styrke grundvidenskabernes bidrag til løsningen af den grønne omstilling med henblik på at forbedre klimaet, biodiversiteten osv. Den centrale aktivitet består i at arrangere møder af tværvidenskabelig karakter, hvor udfordringerne for den grønne omstilling bliver belyst fra alle de relevante videnskaber fra naturvidenskab over samfundsvidenskab til humaniora. Klimakomitéen har i november 2020 og 2021 afholdt to interne møder for Selskabets medlemmer. Emnerne var henholdsvis ’Translation: Fra naturvidenskabelig klimaforskning til social og politisk praksis’ og ’Hvordan kan (grund)videnskaberne omsættes til konkret handling?’. I maj 2022 afholder man en workshop, der henvender sig bredere til hele det videnskabelige samfund om emnet ’Barrierer for handling i den grønne omstilling tværvidenskabeligt belyst’.

Kvantekomité - Kvanteinformation og kvanteberegning er et tværfagligt forskningsfelt, som bringer fysik, datalogi og matematik sammen. Forskningen peger mod nye kvanteteknologier, som har potentiale til at revolutionære vores informationsbaserede samfund. Der er enorm vækst i forskningsfeltet både internationalt og i Danmark i disse år. Dette udvalg skaber et forum for medlemmer, som forsker inden for feltet såvel som andre interesserede medlemmer, som her kan drøfte denne udvikling, skabe nye initiativer og være i kontakt med hinanden og lignende grupper i udlandet.

Uddannelseskomité - Uddannelseskomitén har til opgave at artikulere overordnede, primært forskningsbaserede synspunkter på udvalgte emneområder med centralt fokus på sammenhængen mellem forskning og undervisning i hele uddannelsessystemet på langs og på tværs, og herunder læreruddannelserne, forskerrekruttering og talentudvikling.

Den Internationale Komité- Den Internationale Komité er et midlertidigt nedsat udvalg, der har til formål at nedsætte et endeligt Internationalt Udvalg i udgangen af 2021/starten af 2022. Udvalget beskæftiger sig med Selskabets internationale samarbejde og relationer til div. organisationer og komitéer.

Programudvalget - Programkomiteen er ansvarlig for at udarbejde forslag til medlemsmøder i samarbejde med sekretariatet og fremlægger forslag til mødeprogram til godkendelse i præsidiet.

Coronaudvalget -  Udvalgets formål er på forespørgsel at rådgive Præsidiet ift. beslutninger om afholdelse af Selskabets aktiviteter. 

Komitéen for Myndighedsbetjening - Komitéen for myndighedsbetjening blev etableret i foråret 2022. Formålet med komitéen er at se på de rammer, der eksisterer for den forskningsbaserede myndighedsbetjening, som er de aftaler om videnskabelig rådgivning til ministerier, der blev etableret i forlængelse af fusionsprocessen med sektorforskningsinstitutioner og universiteter i 2007. DFiR anbefalede i sin rapport ”Adgang til bedre videnskabelig rådgivning” fra 2021, at der skal gennemføres et eftersyn af modellen for den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Komitéens opdrag er at afdække, undersøge og foreslå forbedringsmuligheder, herunder blandt andet i forhold til, hvad der bør med i et egentligt eftersyn eller evaluering af modellen.