Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab fungerer som repræsentant for Danmark i den internationale paraplyorganisation ISC, International Science Council. ISC, der er en ikke-statslig organisation, samler 40 videnskabelige internationale unioner og foreninger og mere end 140 nationale og regionale videnskabelige organisationer, herunder akademier og forskningsråd, under sig.


ISC blev til på baggrund af en sammenlægning af henholdsvis ISSC (International Social Science Council) og ICSU (International Council for Science), som effektueredes i sommeren 2018. Forud for sammenlægningen var Danmark repræsenteret af Videnskabernes Selskab i ICSU og havde været det siden rådets oprettelse i 1931. 

Læs mere om ISC og deres mission her.

De videnskabelige unioner
De internationale unioner under ISC arbejder for at sikre den faglige udveksling internationalt. Unionerne tager nye initiativer til internationale forskningsprogrammer, har ansvaret for en internationalt standardiseret nomenklatur, hvor relevant (f.eks. af nye plantearter og mineraler), og arrangerer globale kongresser, oftest hvert 4. år.
De danske nationalkomitéer har til opgave at koordinere forskning i Danmark inden for deres områder og varetage kontakten til de internationale unioner. 
Hvert år i marts afholdes en generalforsamling for nationalkomitéerne i Videnskabernes Selskab. 

Årsberetninger fra nationalkomitéerne kan findes her.

Forretningsudvalget for ISC Danmark vælges af Selskabets medlemmer og består af:

  • Professor, dr.pharm., ph.d. Hans Bräuner-Osborne, fmd.

  • Professor, dr.scient. Irina Artemieva 

  • Professor, dr.scient. Jesper Lützen

  • Professor, ph.d. Kell Mortensen

  • Professor, dr.scient. & dr.phil. Helge S. Kragh